Design a site like this with WordPress.com
Get started
Featured

FRONT

FRONT

Ang kahulugan nito ay – ang pangmukhang nakikita kapag tiningnan mula sa harapan; kasing- kahulugan ito ng salita PRENTE, salitang ginagamit ng mga Komunista upang tukuyin ang mga organisasyon, grupo, Non-govermental Organization, at mga samahang pinagmumukha nilang lehitimo sa pagkukunwaring ang mga ito ay may makabayang adbokasiya, subalit ang totoo’y pinatatakbo at pinoponduhan upang wasakin ang paniniwala ng mga mamamayan sa halal na pamahalaan upang makapaglunsad ng rebolusyon o bagong administrayon nang maging pangharap sa pagkakamit ng layunin ng mga pinunong Komunista.

Pangungusap:

Ang Amnesty International, Komisyon ng Karapatang Pantao, Akbayan, Kabataang Makabayan ay ilan lamang sa mga organisadong grupo na pinaganda ang pangalan, subalit pinaghihinalaang mga FRONT o prente lamang ng Komunismo.

Advertisement
Featured

“gahaman”

Ang salita ay pangngalang tumutukoy o itinatawag sa taong hindi marunong masiyahan sa mga bagay na nasa kanya na; naghahangad at pinipilit niyang makuha ang mga bagay sa nasa ibang tao na. Walang hinahangad ang mga gahaman kundi makalamang sa kapwa; gagawin nilang lahat upang manatili sa kapangyarihan at/o impluwensya, nang sa ganoon ay makamkam ang pinakamalawak na maaari nilang makuha : materyal na bagay, pagsunod ng mga tao at kasikatan.

Pangungusap:

Sapagkat KATOTOHANAN ang MAGPAPALAYA sa BAYAN, binabaligtad ng mga GAHAMAN ang totoo upang mapanatili ang paniniwala sa kanila ng mga mamamayan kahit sa pamamagitan nang pandaraya.

“mapanagutan”

Ang salitang “mapanagutan” ay tumutukoy sa isang taong handang panindigan ang tungkulin nakaatang o ipinagkaloob sa kanya. May kahandaan din ang taong ito na kung sakaling magkamali ay tumanggap ng kaparusahan sa kanyang mga pagkakasala o pagkukulang na nagawa, sa pagtupad nang tungkulin.

Ang isang mapanagutang tao ay nag-iisip bago kumilos. Ito ay hindi upang pabutihin o pagandahin ang kanyang imahe, kundi tinitiyak niyang angkop at makabubuti sa higit na nakararami ang kanyang pagsisilbi.

Hindi sapat na mabait at mabuting tao ang isang lider o pinuno. Higit na kailangan ang husay, kasanayan at katapatan sa tungkulin. Sapagkat anuman ang ganda ng motibo ng isang pinuno, kung hindi naman angkop ang kanyang solusyon sa problemang kanyang kailangang malutas, mabibigo siyang pabutihin ang kalalagayan ng kanyang dapat paglingkuran.

Ang kabutihan ng lumikha ng Kalikasan ay mamasdan sa Kanyang mga nilikha: ang hangin, ang luntiang halaman, ang tubig at lupa … ang lahat na nilikha Niya upang masuportahan pananatili nang buhay. Nagpapatunay ang lahat ng Kanyang nilikha sa Kanyang mapanagutang pag-iisip, at pagkilos.